MacQueen Pipes 钢丝刷(5 件装) – MacQueen Pipes

钢丝刷(5 件装)

SKU: 1515
$4.99 USD

最有用和最通用的管道清洁剂!这些提供坚硬的清洁刷毛,以真正穿过顽固的树脂。刷子可以用异丙醇清洁,并且可以多次重复使用。每包 5 件。

NOTIFY ME WHEN IN STOCK