MacQueen Pipes 矮人 – MacQueen Pipes

矮人

SKU: b3131
$89.99 USD

就像名字所暗示的那样,这支烟斗看起来就像您可以将它当作镐来在山下开采一样!这款外观锋利的烟斗充满个性!

管道尺寸:

总长度 = 12”
碗尺寸 = 2”
腔室直径 = 3/4”
腔室深度 = 1 1/8”
阀杆直径 = 1/2”

3 in stock
NOTIFY ME WHEN IN STOCK